Innra mat og umbætur

Sjálfsmat skólans er með eftirtöldum hætti:

1. Mat nemenda á kennsluaðferðum og námsefni. Matið fer fram í lok hvers áfanga með rafrænum hætti en nemendum er sendur tölvupóstur með netkönnun sem þeir eru beðnir um að svara. Niðurstöðurnar eru yfirfarnar af deildarstjóra og gerðar aðgengilegar fyrir kennara. Þegar athugasemdir um kennsluhætti eða námsefni gefa tilefni til er fundað með kennara og í framhaldinu sett fram umbótaáætlun.

2. Mat nemenda á annarri þjónustu og starfsemi eins og stjórnun, ráðgjöf, bókasafni, tölvuveri og tækjakosti. Matið fer bæði fram með formlegum hætti í netkönnun, en einnig með óformlegum hætti á árlegum fundum nemenda dagskóla með skólastjóra sem haldnir eru á haustönn og árlegum skólafundi sem haldinn er á vorönn. Í framhaldi af þessum fundum er leitað lausna og ráðist í úrbætur svo fremi sem þess er kostur.

3. Staða útskrifaðra nemenda sem hafa verið í fullu námi við skólann er könnuð ári eftir að þeir ljúka námi. Könnunin er gerð með ýmsum hætti t.d. með samtölum við fyrrverandi nemendur, netpósti eða öðrum hætti.

4. Mat utanaðkomandi myndlistarmanns eða hönnuðar á skólastarfinu og árangri nemenda. Í tengslum við yfirferð á lokaverkefnum nemenda í fullu námi er að jafnaði kallaður til utanaðkomandi prófdómari. Að lokinni yfirferð er rætt við viðkomandi prófdómara um frammistöðu nemenda, hvaða þættir séu yfir heildina í góðu horfi og hvað megi bæta til að nemendur nái betri árangri.